กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเเบบ Mooc


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเเบบ Mooc

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเเบบ Mooc โดยอาจารย์จิระ ชนรักสุข เป็นวิทยากรในการอบรม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS209


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ