โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อเตรียมพร้อมสมัครงาน คณะวิทยาการจัดการ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 62


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อเตรียมพร้อมสมัครงาน คณะวิทยาการจัดการ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 62

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อเตรียมพร้อมสมัครงาน คณะวิทยาการจัดการ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 62 ระหว่างวันที่ 5 - 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเรียน MS303 - 306 เเละ MS311 - 312 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ