กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ