การทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ หลังจากนักศึกษาจะได้เข้ารับการอบรมเทคนิคต่างๆในการสอบ TOEIC


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ