กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Multi-Skill "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ภาพลักษณ์องค์กร"


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Multi-Skill "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ภาพลักษณ์องค์กร"

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ Multi-Skill "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ภาพลักษณ์องค์กร" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องธัญบุรี2 โรงแรมโนโวเทล รังสิต จังหวัดปทุมธานี


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ