กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


11 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ