กิจกรรม "fms full of happiness"


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม "fms full of happiness"

คณะกรรมการความสุข คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "fms full of happiness" โดยมี บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ใต้ตึกเชื่อม คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ