การวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566


24 กันยายน 2566 กิจกรรมภายในคณะ

การวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้ารับ "การวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566" ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ