การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส์


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้ารับ" การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาโลจิสติกส์ " ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม MS213


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ