คนเเสดเกมส์ ครั้งที่ 12


24 กันยายน 2566 กิจกรรมภายในคณะ

คนเเสดเกมส์ ครั้งที่ 12

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมกีฬาสาขาวิชาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในกิจกรรม " คนเเสดเกมส์ ครั้งที่ 12 "ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ