การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2564


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาการจัดการเข้ารับ"การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2564" โดยมี ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ ประธานกรรมการตรวจประเมิน รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการตรวจประเมิน เเละผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ เป็นกรรมการเเละเลขานุการตรวจประเมิน ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ