พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท โรงเเรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท โรงเเรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท โรงเเรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด โดยมี รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานในการลงนาม วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216 คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ