ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับ น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับ น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับ น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ