การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS109


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ