กิจกรรม Workshop : How to turn a passion into a new business


14 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม Workshop : How to turn a passion into a new business

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Workshop : How to turn a passion into a new business ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS316 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างความรู้และมีทักษะการใช้เครื่องมือในการสร้างภาพมัลติมีเดียแบบ 2D สร้างสรรค์ชิ้นงานและเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ