กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ 30 พ.ย. 65 ณ ห้อง MS208 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และคณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้มีการพานักศึกษาชมบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม โดยรอบมหาวิทยาลัย


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ