ประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


16 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมบุคลากร เพื่อกำหนดประเด็นความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS212


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ