การหาแนวทางการบริการวิชาการและพัฒนาความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนลาดหลุมแก้ว อำเภดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การหาแนวทางการบริการวิชาการและพัฒนาความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนลาดหลุมแก้ว อำเภดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2565 คุณทิชากร บุเกตุ และคุณวรรณวิมล ทวีสุวรรณ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เข้าร่วมหารือกับ ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์.ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม ผู้ช่วยคณบดีบริการวิชาการและจัดหารายได้ เพื่อหาแนวทางการบริการวิชาการและพัฒนาความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนลาดหลุมแก้ว อำเภดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ