ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย


14 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ณ ห้องประชุม MS212 คณะวิทยาการจัดการ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ