กิจกรรมครอบครัว VRU สุขสันต์วันปีใหม่ ปี 2566


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมครอบครัว VRU สุขสันต์วันปีใหม่ ปี 2566

กิจกรรมครอบครัว VRU สุขสันต์วันปีใหม่ ปี 2566 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สร้างความรักความสามัคคี “Happy New Year VRU Back to School 2023” วันที่ 21 ธันวาคม 2565


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ