เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิวพลาซ่า) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา กับสถานประกอบการในความร่วมมือ (MOU)


16 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

เยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิวพลาซ่า) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา กับสถานประกอบการในความร่วมมือ (MOU)

ในวันที่ 11 มกราคม 2566 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (บาร์บีคิวพลาซ่า) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา กับสถานประกอบการในความร่วมมือ (MOU)


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ