กิจกรรมอบรมเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ"


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมอบรมเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ"

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัด "กิจกรรมอบรมเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ" เพื่อสร้างการเรียนรู้การนำเข้าส่งออกกับนักศึกษาให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ