กิจกรรม FMS Startup Challenges


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม FMS Startup Challenges

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม FMS Startup Challenges โดยวิทยากรคุณสิริพงศ์ จึงถาวรรณ เจ้าของหนังสือ Lean business ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะให้นักศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการสร้างหรือใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ