บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ะปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจและวางแผนจัดกิจกรรม


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ะปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจและวางแผนจัดกิจกรรม

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด สถานประกอบการในความร่วมมือ MOU ของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ และปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจและวางแผนจัดกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ