การประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ