งานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการวิจัยการบริหารจัดการต้นแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์


24 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

งานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการวิจัยการบริหารจัดการต้นแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ จัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการวิจัยการบริหารจัดการต้นแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอำเภออู่ทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ และส่งมอบการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ