การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม ADANCO


10 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม ADANCO

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม ADANCO" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา นักวิเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ในวันที่ 26 - 27 ม.ค. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS209 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ