วิทยาการจัดการแฟร์ (FMS Colorful of Love)


14 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

วิทยาการจัดการแฟร์ (FMS Colorful of Love)

คณะวิทยาการจัดการจัดงาน “วิทยาการจัดการแฟร์ (FMS Colorful of Love)” ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณด้านหน้าคณะ และบริเวณลานติ้ว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานวิชาการ Productive Learning ของแต่ละสาขาวิชา การออกร้านของนักศึกษา การแสดงของนักศึกษา


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ