การตรวจเยี่ยมจากรักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การตรวจเยี่ยมจากรักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากรักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ