พัฒนาความรู้ ความเข้าใจสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)


15 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมภายในคณะ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คณะวิทยาการจัดการจัดอบรม "พัฒนาความรู้ ความเข้าใจสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-3847
Fax : 0-2909-1571-2
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ