การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนภาระงานบริการวิชาการ


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนภาระงานบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานประชุมเพื่อประชาพิจารณ์กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนภาระงานบริการวิชาการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ