โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) เรื่อง “การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด” วิทยากรโดยคุณสุรเดช เล็กแจ้ง เจ้าของเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ห้อง SCC501


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ