กิจกรรม Workshop : Start…Stop


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรม Workshop : Start…Stop

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Workshop : Start…Stop : ริเริ่มทำธุรกิจไร้สัมผัสและปิดการขายให้ง่ายที่สุด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS209 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไร้สัมผัส ฝึกปฏิบัติทดลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เรียนรู้เทคนิคการเจรจาการปิดการขายจากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรโดย คุณชลลดา เกิดพุ่ม ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ