ศึกษาเรียนรู้และดูงานกระบวนการผลิต ณ โรงงาน CP-Meiji


23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมภายในคณะ

ศึกษาเรียนรู้และดูงานกระบวนการผลิต ณ โรงงาน CP-Meiji

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้ศึกษาเรียนรู้และดูงานกระบวนการผลิต ณ โรงงาน CP-Meiji อันเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สู่การเป็น “นักบัญชีนักปฏิบัติมืออาชีพ”


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ