การประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ


11 เมษายน 2567 กิจกรรมภายในคณะ

การประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS216


รูปภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ