วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

Management Science Valaya Alongkorn Review

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 1 ปี 4
มกราคม-เมษายน 2566

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 3 ปี 3
กันยายน-ธันวาคม 2565

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 2 ปี 3
พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 1 ปี 3
มกราคม-เมษายน 2565

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 3 ปี 2
กันยายน-ธันวาคม 2564

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 2 ปี 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 1 ปี 2
มกราคม-เมษายน 2564

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 3 ปี 1
กันยายน-ธันวาคม 2563

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 2 ปี 1
พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

ISSN 2730 - 1559
ฉบับที่ 1 ปี 1
มกราคม-เมษายน 2563

Load More

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ