KNOWLEDGE MANAGEMENT 2563

คณะวิทยาการจัดการ จัดทำ"โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เเละจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563" ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเเรมเอสเคป หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เเนบไฟล์เอกสาร

  

วิดีโอเกี่ยวการจัดการความรู้

Knowledge management video

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th