แผนกลยุทธิ์

แผนกลยุทธิ์

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2566 - 2570 ขนาดไฟล์ 370 kb
2 แผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2565 - 2569 ขนาดไฟล์ 22,580 kb
3 แผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2560 - 2564 ขนาดไฟล์ 11,925 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ