แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ขนาดไฟล์ 208 kb
2 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาดไฟล์ 220 kb
3 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาดไฟล์ 488 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ