แผนทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานแผนทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ขนาดไฟล์ 89 kb
2 รายงานผลการดำเนินงานแผนทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาดไฟล์ 92 kb
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาดไฟล์ 89 kb
2 รายงานผลการดำเนินงานแผนทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาดไฟล์ 127 kb
3 รายงานผลการดำเนินงานแผนทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาดไฟล์ 54 kb
4 รายงานผลการดำเนินงานแผนทำนุบำรุงศิลปะเเละวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาดไฟล์ 69 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ