แผนปฏิบัติการระดับคณะ

แผนปฏิบัติการระดับคณะ

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติการระดับคณะ ประจำปี 2567 ขนาดไฟล์ 20,389 kb
2 แผนปฏิบัติการระดับคณะ ประจำปี 2566 ขนาดไฟล์ 29,185 kb
3 แผนปฏิบัติการระดับคณะ ประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ 26,029 kb
4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการระดับคณะ ประจำปี 2564 ขนาดไฟล์ 26,127 kb
5 รายละเอียดแผนปฏิบัติการระดับคณะ ประจำปี 2563 ขนาดไฟล์ 3,353 kb
6 รายละเอียดแผนปฏิบัติการระดับคณะ ประจำปี 2562 ขนาดไฟล์ 2,651 kb
7 รายละเอียดแผนปฏิบัติการระดับคณะ ประจำปี 2561 ขนาดไฟล์ 2,435 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ