แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน

แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ขนาดไฟล์ 188 kb
2 แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาดไฟล์ 272 kb
3 แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาดไฟล์ 5,958 kb
4 แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาดไฟล์ 459 kb
5 แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาดไฟล์ 248 kb
6 แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาดไฟล์ 462 kb
7 แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขนาดไฟล์ 1,955 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ