แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ขนาดไฟล์ 355 kb
2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาดไฟล์ 412 kb
3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาดไฟล์ 22,580 kb
4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาดไฟล์ 11,925 kb
5 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาดไฟล์ 11,925 kb
6 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาดไฟล์ 11,925 kb
7 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขนาดไฟล์ 11,925 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ