แผนบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์

แผนบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แผนบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขนาดไฟล์ 320 kb
2 แผนบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาดไฟล์ 1.18 MB
3 แผนบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาดไฟล์ 675 kb
4 แผนบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาดไฟล์ 567 kb
5 แผนบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาดไฟล์ 609 kb
6 แผนบริการวิชาการเเละพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาดไฟล์ 675 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ