แผนกลยุทธิ์

รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธิ์

ลำดับที่ ชื่อเต็ม ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2566 ขนาดไฟล์ 224 kb
2 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ 246 kb
3 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2564 ขนาดไฟล์ 1,182 kb
4 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2563 ขนาดไฟล์ 191 kb
5 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2562 ขนาดไฟล์ 1,719 kb
6 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธิ์ ประจำปี 2561 ขนาดไฟล์ 2,072 kb

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​
Tel : 0-2529-0674-7
Fax : 0-2529-2580
Email : management@vru.ac.th


ป้ายตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
ลานกิจกรรมนักศึกษา
ลานกิจกรรมนักศึกษา
หน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
หน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ